Ovrige Agder‎ > ‎

Helge Wigemyr

lagt inn 12. des. 2017, 01:34 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:58 ]

Helge Wigemyr var advokat for 11 av de mindre kommunene i Vest-Agder i eierstriden i VAE. Han førte deres sak fram til seier i Voldgiftsretten, som i 1999 slo fast at alle kommunene hadde like eierandeler. Senere representerte han de samme kommunene i forhandlinger om oppløsningsvederlag. Der ble konflikten løst med etableringen av Sørlandets Kompetansefond. Helge Wigemyr skrev vedtektene til Kompetansefondet sammen med Solveig Løhaugen.

I dette intervjuet forteller han først litt om sin bakgrunn som advokat. Hans spesialfelt var egentlig kommunalrett, men praksisen førte ham over i privatrett og da han var med å stifte kontoret Wangensteen og Wigemyr & Co i 1988, ble kontorets hovedfokus bistand til mindre næringsdrivende som entreprenører, håndverksbransjene, varehandel og landbruk.

I 1995 ble han bedt om å bistå Åseral, Marnardal, Audnedal og Lindesnes kommuner i forbindelse med eierstriden i Vest-Agder Energiverk (VAE). Han gikk gjennom VAE's historie sammen med to svært kompetente veteraner fra styret i VAE, Thomas Eikså fra Marnardal og Thorvald Hagen fra Lyngdal. Resultatet ble et omfattende notat som konkluderte med at hver kommune eide like stor del av Vest-Agder Energiverk.

Sammen med ordfører Gunnar Eikeland i Hægebostad reiste Wigemyr rundt og la fram dette synet for alle landkommunene, med det resultatet at «de fire» ble til «de elleve».

De tre byene – Kristiansand, Mandal og Flekkefjord laseg på en argumentasjon om at folketallet måtte bestemme. De engasjerte advokat Harald Arnkværn til å føre sin sak, mens Vennesla engasjerte advokat Liv Aandal fra advokatkontoret Vislie til å argumentere for at strømuttaket til den kraftkrevende industrien måtte være avgjørende for eierandelene. Denne striden var totalt låst, og så ut til å umuliggjøre endringer for VAE.

Kristiansand, Mandal og Flekkefjord gikk da til voldgiftssak mot de andre. Det endte med full seier for småkommunene: Eierskapet var likt – hver kommune hadde ei aksje. Men samtidig pekte dommen på av eierskapet ikke var til hinder for at representantskapet med 2/3 flertall kunne vedta oppløsningsvederlag til hver kommune ut fra andre kriterier enn eierandel.

Dette ble åpningen til en løsning. Wigemyr mener å huske at forslaget om et Universitetsfond kom fra Bjarne Ugland. Det fikk alminnelig tilslutning – alle kommunene så det som interessant å få et universitet i landsdelen. Målsettingene ble utvidet til et Kompetansefond.

Wigemyr skrev vedtektene for Kompetansefondet sammen med daværende kommunejurist i Kristiansand, Solveig Løhaugen, etter politiske retningslinjer fra et utvalg der også Bjarne Ugland var den sentrale politikeren.

Opptraket ble gjort i Kristiansand den 26. april 2017. Iontervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes  


Helge Wigemyr:

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/252105153#t=23m23s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 1995: Oppdrat fra Åseral, mrnardal, Audnedal og Lindesnes
00:49:00 Det ble etablert et diskusjonsforum for eierkommunene
01:13:00 Jeg skrev et notat – Firergruppa ble til 11 - mot de fire store
01:53:00 De fire ble til 11 som sto mot de fire store
02:20:00 Kristiansand, Mandal og Flekkefjord engasjerte Arnkværn

Vennesla engasjerte firma Vislie med advokat Omdal
03:06:00 Vårtkontor hadde fem-seks advokater. Hele byen ca 50

Alle slags saker – Spesialisering begynte først på 2000-tallet
04:50:00 Bakgrunn: Kommunalrett,. Husbanken, Konkurransetilsynet,

formannskapssekretær, dommerfullmektig, Credit-Service,
05:52:00 Januar 1988 etablerte vi Wangensteen og Wigemyr Co

Mest småbedrifter og landbruk, ikke straffe- og familierett
07:20:00 Av store hadde vi Rimi-systemet
07:50:00 Typiske saker: En småbedrifts liv – kontraktavtaler,

arbeidsrett, reklamasjon, eiendmssaker etc
08:50:00 Entreprenør – varehandel og håndverksbransjen
09:10:00 Kraft: Bare erfaring med kraftlinjer og grunneiererstatninger
10:30:00 Endringer i landsdelen – sett som advokat?
10:39:00 Større spesialisering – samfunnet er mer komplisert -
11:59:00 Enkeltadvokatene blir spesialisert – kontoret er noe breiere
13:00:00 Innen fast eiendom er vi et ledende kontor på Sørlandet

Ny teknologi?
14:30:00 Overgan til epost har redusert forventa leveringstid fra noen uker til timer
15:40:00 Rettsklildesøk er digitalisert og mye enklere
16:20:00 Arbeidsdeling er relaitivt likt – diskusjonene er like viktige
17:22:00 Den største forslkjellen er sosiale media og digitale verktøy
18:08:00 Hvordan kom dere inn i E-verksaken?
18:19:00 Jeg hadde Hakangruppen - direktøren var gift med Mandalsordføreren
19:20:00 De fire ordførerne ba meg gå gjennom historikken i VAE
19:40:00 - med veteranene Thomas Eikså (Marnardal) og Thorvald Hagen (Lyngdal)

Hva så kommunene for seg?
20:20:00 Eierstriden var i gang – KrSand mente folketallet skulle avgjøre

Hovedargumentet var låneansvar
21:50:00 VAE var først fylkeskommunalt. Byene var ikke med i fylkeskommunen
22:20:00 Da bykommunene ble med, ble kommunene eiere
22:55:00 Hver kommune eide lik andel av selskapets kapital
23:23:00 Jeg skrev en historisk gjennomgang – gjeld, kraftuttak, folketall mm
24:40:00 Gjennomgang av argumentene - Forbehold om hukommelsen
25:20:00 Kausjonene ved låneopptak veide ulikt etter folketallet
26:47:00 Verdivurderinger ble satt til 4,5 mrd – et usanselig stort beløp dengang

Det ble argumentert med at alle innbyggere eide dette
27:48:00 Småkommunene argumenterte av ressursene lå hos dem

Begge deler var politikk, ikke juss. Avtaleretten var mye enklere
29:03:00 Men det er også en politisk avveining
29:17:00 Voldgiftsdommen støtta småkommunenes – repskapet har frihet til å fordele

Det ble viktig når Kompetansefondet ble foreslått

Hvordan var prosessen?
31:10:00 Jeg var ikke involvert i fusjonsprosessen – bare eierstriden
31:55:00 Vodgiftsaken var i 2000 – mitt oppdrag begynte i 1995
32:15:00 Fusjonssaken sto på på vent
33:01:00 Fra 4 til 11 kommuner – Vi presenterte vårt syn til 11 kommuner
33:30:00 Guinnar Eikeland (Hægebostad) og jeg reiste til alle kommuene
34:20:00 Lyngdal, Søgne og Farsund ble med, trass i felles interesser med de store
35:09:00 Grensa for gikk ved 6,67 prosent av folketallet
38:10:00 Vennesla argumenterte med strømuttaket – pga industrien
37:43:00 Det var fastlåst og urealistisk atr det kunne finnes en løsning
38:52:00 Dialogen var likevel grei -men for oss var det ikke aktuelt å gi etter
39:52:00 KrSand, Mandal.Flekkefjord stevna de andre kommunene for voldgiftsretten
40:03:00 Omfattende sak for partene
41:48:00 Dommen frifant de 11 – saksøkerne måtte betale saksomkostningene
42:22:00 Dette var en fastsettelsessøksmål – folketallet skulle bestemme eierforholdet
43:40:00 Retten anførte at repskapet med 2/3 må fordele verdiene ved oppløsning
44:49:00 Det var en føring om måtehold til de 11 som vant selve saken
45:28:00 Etter feiringa – mange ønska en fusjon og avklaring av oppløsningsvederlaget
46:18:00 Det ble innkalt til møter – jeg bisto de samme 11 kommunene
46:55:00 Der kom innspillet om et Universitetsfond. Jeg tror det var fra Bjarne Ugland
47:30:00 Deler av de andre kommunenes andeler
48:10:00 Avtalen var veldig viktig. Det var stor oppslujtning om universitetstanken
49:20:00 Det var også diskusjon om hva annet fondet kunne brukes til
49:50:00 Det var positivt av KrSand snudde og viste romslighet
50:30:00 Dette var kort tid etter at dommen var falt -
51:10:00 Mitt siste oppdrag var vedtektene for Kompetansefondet
51:31:00 De enkelte kommunenes bidrag til K-fondet – husker ikke
52:05:00 K-fondet var en aksjepost 15% av aksjene – KrS 6,7 – resten fordelt
54:50:00 By og land-konflikt?
55:00:00 Løsninga viste at Sørlandet sto samla om universitetstanken
56:10:00 Fusjonssaken
56:30:00 Eiersaken i AustAgder kom seinere – litt andre forhold der borte
57:40:00 Hva betydde disse forhandlingene for landsdelen?
58:16:00 Kommunene forsto at dette handla om veldig mye penger -
59:25:00 Det ble anspent i en periode før dommen. Oppfølginga styrka samholdet


1:00:00:00 I salgsprosessen kom konflikten mellom KrSand og småkommunene tilbake
00:38:00 Noen kommuner spurte om mine råd – det var ikke min kompetanse
01:23:00 Vedtektene til Kfondet i grenselandet for advokatkompetansen?
01:50:00 I forliket lå der føringer for K-fondet, oppdraget var å gi det juridisk språkdrakt
02:45:00 De politiske signalene var tydelige?

Ja – dessuten diskuterte vi me et arbeidsutvalg med bl.a. Bbjarne Ugland
04:25:00 Parallell med Cultiva – har det med tydeligheten av vedtektene
05:09:00 Jeg diskuterte med Bjarne Ugland – vi var ganske enige om K-fondet
05:40:00 I Cultivadebatten var der idelogi og snakk om kreative klasser – også K-fondet?
06:20:00 Nei. Det lå tydelige føringer. Universitet var helt sentralt – og så noe mer
06:57:00 Vi skrev et utkast etter et arbeidsmøte – det gikk rett gjennom


07:43:00 Refleksjon – forskjellen med Cultiva vedtektene ?
08:20:00 En periode snakka vi om Universitetsfond – men så utvida vi det litt
08:57:00 Tilbakeblikk?
09:30:00 Jeg tror prosessen var fornuftig. Landsdelen er styrka.
10:23:00 Jeg har bare sporadisk fulgt med på Kompetansefondets utvikling
10:40:00 Universitetsutviklinga har vært positiv
11:14:00 Dette var en spennende sak – et av mine største pg mest interessante
12:00:00 Lokalavisene fulgte veldig godt med. Pressemappe er med
14:10:00 Overlevering av avisutklipp
01:15:15:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
11. mar. 2018, 01:21
Comments