Ovrige Agder‎ > ‎

Harald Arnkværn

lagt inn 23. nov. 2017, 14:41 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 10:59 ]

Harald Arnkværn var advokat for Kristiansand, Mandal og Flekkefjord kommuner i striden og voldgiftssaken om eierforholdene i VestAgder Energiverk (VAE). Han hadde bakgrunn som jurist, styremedlem og leder fra industri og bank, før han begynte som advokat i 1988 (Se mer i SNL)

I dette intervjuet forteller han først litt om sin bakgrunn. Han kom tidlig i befatning med Energiloven, fordi Drammen Kommune engasjerte ham til verv som styremedlem i Buskerud Energi. Han beskriver overgangen fra forvaltning til forretning som konfliktfri der. (Drammen Kommune og Buskerud Fylke er fortsatt eiere).

Han kjenner ikke til bakgrunnen for hvorfor han ble engasjert til å representere bykommunene i striden med de 11 småkommunene om eierforholdene i VAE. Fem av de femten eierkommunene var misfornbøyde med vedtektsformuleringen om at hver kommune eide 1/15. De fem var Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Søgne og Vennesla. Vennesla engasjerte sin egen advokat, fordi de ønsket å prøve det syn at forbruk eller krafttuttak til industrien måtte tillegges vekt ved fordeling av eierrettigheter. I Søgne mente rådmannen at kommunen hadde felles interesser med byene, mens flertallet av kommunestyret bestemte at de ville stå sammen med småkommunene – selv om Søgne faktisk ville tape økonomisk på det.

Det ble gjennomført flere forhandlingsmøter for å forsøke å finne en løsning. Men frontene var steile. Det endte med at de tre storkommunene krevde voldgiftssak. Han forklarer kort gangen i en slik sak. Hans og bykommunenes argumenter var at vedtektenes formulering om at hver kommune eide 1/15 var urimelig, fordi det sto i motstrid til at hver kommune bar gjeldsansvar etter folketallet. Det var også folketallet som avgjorde hvor mye verdi den enkelte kommune hadde tilført selskapet. Og det var urimelig at en innbygger i Åseral skulle eie det mangedobbelte av det en innbygger i Kristiansand gjorde.

«Det tapte vi på. Det var ikke overraskende. Men det var litt ergerlig»

Han karakteriserer voldgiftsdommen som «velskrevet», og retten som «ei usedvanlig kompetent dommergruppe». Dommen pekte også ut den retningen som ikke lenge etter førte fram til løsning av eierkonflikten, nemlig at representantskapet i VAE kunne bestemme oppløsningsvederlag etter andre kriterier enn eierandel, i tilfelle fusjon.

Selv var han ferdig med saken etter voldgiftsdommen. Det videre forløp kjenner han bare som alminnelig avisleser. Men han antar at det var dommen som «stakk hull på byllen» slik at den senere løsningen med etablering av Kompetansefondet ble mulig.

Opptaket ble gjort i Oslo, 31. mai 2017. Intervjuere var Olav Wicken og Bjørn Enes

Harald Arnkværn

Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/244265512#t=24m35s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 Jeg var jurist i industri og bank i 27 år. Så ble jeg advokat ca 1990
01:28:00 Store omstillinger i bank-perioden, særlig etter bankkrisa i 87-92
02:44:00 Ser ingen sammenheng med senere omstillinger i energisektoren
03:09:00 Tidlig befating med energiloven som styremedlem i Buskerud Energi
03:50:00 Også noe vassdragsrett – særlig fra 2001
04:30:00 Jeg begynte Haavind Vislie DA. 6 partnere 1989. Over 30 nå
05:15:00 Jeg drev noe med prosedyre, rådgivning og forretningsjuss
06:02:00 Mye bank og finans -
06:30:00 Etter at en sak er ferdig legger man den bak seg og glemmer
06:50:00 En stor sak gikk på ansvar for revisor – ellers mye forskjellig
07:35:00 Jeg hadde Drammen kommune – så "datt jeg inn" i Buskerud Energi
08:06:00 Vi ansatte en ny ledelse. Vellykka overgang til forretningsdrfift
08:35:00 Kommunen og fylkeskommunen eier fremdeles Buskerud Energi AS
09:40:00 Buskerud energi hadde konfliktfri overgant til den nye regimet
10:20:00 Jeg satt i styret i 12 år til jeg fylte 70
11:32:00 Styrearbeid er nokså likt i statlige og private selskaper
12:12:00 Jeg vet ikke hvorfor Kristiansand spurte meg
12:51:00 Jeg representerte tre kommuner – av fem misfornøyde.

Vennesla og Søgne utenom KrSand, Mandal og Flekkefjord
13:45:00 Søgne: Rådmannen anbefalte oss – men kommunestyret gikk med Wigemyr

Søgne gikk sammen med småkommunene ut fra en politisk vurdering
14:30:00 Vennesla valgte å gå for seg selv – engasjerte en av våre fusjonspartnere
15:02:00 De kommunene jeg representerte forsøkte å forhandle fram en løsning

Ingen var fleksible – eneste vei til løsning var voldgiftssevning

16:20:00 Konflikten?
16:40:00 Konflikten var lik eierandel eller ulik andel. Vedtektene sa 15 like eiendeler

Men de store kommuneneargumenterte med folketall og gjeldsansvar mm.
17:47:00 De store mente at de hadde tilført verdi
18:18:00 Lik eierandel ville gi stor forskjell per innbygger i ulike kommuner
18:44:00 Vi mente at det var mye annet enn vedtektene som måtte telle med.

Det tapte vi på. Litt ergelig men ikke overraskende
19:08:00 Rettens pekte på at andre forhold ville komme inn ved endring eller fusjon.
19:35:00 Etter voldgiften fulgjte jeg bare med som avisleser
20:20:00 Jeg representerte Kr mandal flekkefjord og Vennesla
20:55:00 Det var to grupperinger – 11 småkommuner og mine tre pluss Vennesla
21:25:00 Vennesla ville hja med en berekning av kraftkrevende industri
22:00:00 Hovedstandpunktet var det samme for Vennesla som for de andre
22:16:00 Jeg kunne AustAgder-konflikten den gang, men ikke nå
22:35:00 Henta ikke blåkopi fra Austagder?

Nei
23:08:00 Saken var en ren fortolkning av vedtektene
23:20:00 Frontene var steile . Hadde motparten vært mer fleksibel, ville nok vi også
23:55:00 Før voldgiftssaken forsøkte vi forhandlinger – fire fem måter
24:35:00 For eierne var det vanskelig å ha eiere som sprikte i alle retninger
25:30:00 Var det optimistisk av småkommunene å tro at de skulle få 1/15 hver?
25:48:00 Det var nok optimistisk å tro at verdiene skulle fordeles slik
26:23:00 Men en sum – tilbakebetaling av et tidligere lån - ble faktisk delt slik
27:25:00 Voldgiftsdommens resultat skulle bestemme fordelingen av pengene
28:00:00 Det var Wigemyr og jeg som var i Søgne
28:20:00 Rådmannen ville gå med storkommunene – politikerne valgte motsatt
29:20:00 Ikke spør meg hvordan politikerne tenkte – men de gjorde altså det
30:30:00 Om voldgiftsretten: Dommerutnevning, prosedyre. Ikke ankeadgang .

Tre dommere, utdeling av dokumenter, et innlegg hver og prosedyreer

Så setter dommerne seg ned og skriver dommeren
32:00:00 Usedvanlig kompetent dommergruppe – Dommen var velskrevet
33:10:00 De store kmmunene viste til Avtalelovens pr. 36 om urimelighet
34:06:00 Befolkningstall gjorde likedeling urimelig. Fallretter vr irrelevante
34:57:00 Det var en ineressant sak, Vi møtte adm og pol i kommunene og selskapet

Det var en sak fra scratch
35:44:00 Det var ikke en historisk sak – men den var med å stikke hull på en byll
32:10:00 Når den nye energiloven kom var det klart at det måtte bli forandringer
36:38:00 Det hadde vært en liknende voldgiftssak i Trøndelag året før

Det er ofte vanskelig å få tak i slike dommer – de samles ikke inn
38:10:00 Saken var interessant – regelen (om urimelighet) var ny
38:56:00 Et eksempel: Festeavgift som hadde stått stille

Noe av det samme her – men vi fikk ikke gehør. Men gøy å prøve
40:24:00 Det var grunn til å frykte av småkommunene ville kreve 1/15
41:00:00 Dommen løsnet muligheten til å gjøre noe
41:32:00 Jeg antga at dommen bidro til at løsningen med Kompetansefondet ble mulig
42:30:00 Jussen løste opp for å løse flokea som var fastløst
43:09:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
11. mar. 2018, 23:44
Comments