Ovrige Agder‎ > ‎

Alf-Eivind Ljøstad

lagt inn 12. des. 2017, 01:36 av Bjørn Enes   [ oppdatert 18. mar. 2018, 03:03 ]

Alf-Eivind Ljøstad er tidligere skolemann, og har virket som lærer, rektor,  skolesjef, ass fylkesskolesjef og ass utdanningsdirektør. Han har hatt arbeidsforhold både i kommune, fylkeskommune og stat.  Han har vært fylkespolitiker i Aust-Agder i 14 år og vært lokalpolitiker for Kristelige Folkeparti i Arendal. Han var ordfører i perioden 1999 til 2003. 

I dette intervjuet reflekterer han først litt om Agderrådet. Han syntes det var en god idé, selv om han også forstår at fylkestingene reagerte på at det ble etablert et «konkurrerende» organ.

Sammenslåinger er alltid kompliserte prosesser. Han er innom både fylkessammenslåing, kommunesammenslåinger, høgskole- og sykehusfusjonene som prega hans år i po0litikken. Den første større slik prosess han deltok i , var sammenslåingen av seks høgskoleutdanninger på Sørlandet til Høgskolen i Agder. (Agder Distriktshøgskole, Agder Ingeniør og Distriktshøgskole, Agder Musikkkonservatorium, Krisiansand Sykepleiehøgskole, Arendal Sykepleiehøgskole og Kristiansand Lærerhøgskole).

Den neste var energiverksaken. Fusjoneringen av Arendal Kraftverk og AustAgder Kraftverk var han ikke selv delaktig i - «Det var før min tid – jeg mottok bare pengene». Det skjeddei nødsåra etter kommunesammenslåinga i 1992. Kommuneøkonomien var så dårlig at de måtte slå ut gatelysene på nattestid. I dag vedgår han at det var en symbolhandling som måtte til for å få flertall for eiendomsskatt.

Det største savnet da han overtok som ordfører i 1999, var mangelen på et kulturhus. Kommunen var ennå i et økonomisk uføre etter sammenslåinga,  og andre oppgaver sto foran kulturen da spørsmålet om fusjon og seinere delvis salg av energiverket kom opp. 

Han husker ikke detaljene av hvordan saken kom opp, men det var en forståelse av at de tre E-verkene på Sørlandet ikke kunne klare seg hver for seg. De ble slått sammen, og da ønsket selskapet inn en kommersiell aktør. Dermed kom salgspørsmålet opp.

Mange kommuner var i samme situasjon som Arendal, og da Kristiansand meldte at de ville selge seg ut, ble mange andre interessert i det samme. Ljøstad tok da initiativet til et møte for å advare mot at flertallet av aksjene ble solgt ut av landsdelen. Han fikk politisk støtte for at Arendal om nødvendig skulle beholde alle sine aksjer i Agder Energi. Slik kom Arendal i førersetet for den striden som fulgte.

Sammen med Hans Fredrik Grøvan og ei referansegruppe  oppnevnt at eierkommunene, reiste han rundt og advarte mot å gi fra seg aksjemajoriteten. Hadde Statkraft fått kjøpe mer enn 50%, er han sikker på at de viller ha flyttet det meste av virksomhetene ut av landsdelen. Fædrelandsvenne ble en aktiv støttespiller i den striden - «Daværende redaktør Finn Holmer Hoven ble glad i osst»

Det endte med at aksjemajoriteten ble bevart - og at også Arendal kunne selge noen av sine aksjer. Dermed fikk de handlefrihet til å bygge Kulturhuset.  

Eiermøtene som ble vanlige under fusjons- og salgsprosessen, har fortsatt som en struktur ved siden av styret i Agder Energi. Han forteller at strategien som ble kjent under slagordet «Drivkraften på Sørlandet» hørte under styret, slik at han selv og eiermøtene bare  hadde den til orientering.

Mot slutten av intervjuet blir han bedt om å fortelle litt fra sin egen oppvekst i industribygda Eydehavn, som ble reist av navnefaren Sam. Eyde i 1913. Han gir svært rosende omtale både av Eyde, oppvekstmiljøet, kulturen og lokalpolitikken rundt "Lille Youngstorget".  Han beskriver seg selv som en «kristen sosialdemokrat», og antyder ei interessant analyse av spenningene mellom kremmere og arbeidere i Kristelig Folkeparti på Sørlandet. Han forteller også om noen barndomsminner fra krigsårene – og om hvordan han fikk sin grunnopplæring i demokrati i styret for Sørfjell Idrettslag.

Opptaket ble gjort hjemme hos ham den 27. april 2017. Det var litt tekniske problemer under opptaket som resulterte i noen kortere avbrekk og en noe urolig kameraføring periodevis. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken.  


Alf Eivind Ljøstad:


Stikkord om innholdet i intervjuet:

(Tallene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. Blå tidskoder er klikkbare.

Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/260211008#t=24m50s)

    

Utskriftsvennlig stikkordliste


00:00:00 (Blar i aviser) Holmer Hoven blei glad i oss

I 1990 var jeg fylkespolitiker
01:00:00 Nestformann i Agderrådet. Rådet var en god ide
02:05:00 Fellesråd på Agder
03:30:00 Kampene som oppstår ved sammenslåing er ingen fordel
05:18:00 En del av oss har vært for for Agder og Telemark
06:00:00 Liten tro på folkeavstemminger, erfaringer fra Arendal 1960
06:40:00 Det er forskjell på å se tingene når de skjer – eller 10 15 år etterpå...
07:40:00 Landsdelen har utfordringer – vi måtte ha statlige virksomheter
08:26:00 Eksempler på det er sykehuset og høyskolen i Agder
09:30:00 Samlinga av høyskolene var en tøff prosess – første fellesprosess
11:30:00 Vi forsto at vi måtte skape en enhet som var faglig tung
12:00:00 Så begynte det å utviklle seg i kraftsektoren
12:37:00 Vi forsto at Arendal Everk var for lite
13:20:00 Salget var før mi tid – jeg fikk bare pengene
13:54:00 Fire kommuner gikk sammen – da ble tilskuddet redusert til en firedel
14:52:00 Det var så tøfft at vi slukket gatelys for å få innført eiendomsskatt..
15:50:00 Vi ble satt i et økonomisk uføre av Stortinget og Departementet
16:33:00 Kommunesammenslåinga var smertefull
17:44:00 Det største savnet i Arendal var et kulturhus
18:55:00 Kulturhuset nå er resultat av Everksalget
19:45:00 Da jeg overtok var vi ennå i uføret - under trusel om administrasjon
20:50:00 Husker ikke hvordan Everk-prosessen begynte
21:00:00 Vi forsto at de tre kraftverka ikke ville klare seg hver for seg
21:30:00 Vi måtte ha inn en kommersiell aktør
22:02:00 Vi ville beholde majoriteten - Landsdelstenking
22:51:00 Fristelsen til å selge ut var enorm
22:40:00 Da Kristiansand ville selge, kalte jeg sammen de andre
24:30:00 Kristiansand glemte landsdelsprosjektet
25:10:00 Jeg foresolo: Viss nødvendig selger vi ingenting,
25:48:00 Slik kom Arendal i førersetet
26:00:00 Grøvan og jeg/ referansegruppa reiste rundt i alle kommunene
26:55:00 Kristiansand ville jage industrien ut av landsdelen
27:30:00 Vi endte med 44 % - og kunne selge litt – det ble Kulturhuset
29:20:00 Jeg glemmer aldri den fighten – Bare Harald Sødal var på vår side
30:25:00 Det var viktig at det ikke ble partipolitikk
30:38:00 Det var et være eller ikke være for industrien på Sørlandet
30:33:00 Vi hadde svære problemer med Konkurransetilsynet
33:07:00 Eierforholdene i AAK – eiermøtet bestemte
34:10:00 Alle hadde lik stemmerett – fordelinga etterpå ble per aksje
34:55:00 Det ble ampert mellom endel kommuner og KrSand
36:33:00 Det var ein lærferik prosess
36:48:00 Ny fase – representantskap ved sida av styret
37:40:00 Strategien var styrets sak
38:05:00 Min hovedstrategi var landselsbygging. Det trenger ikke være ett organ
40:27:00 Jeg var ikke involvert i Drivkraft-strategien
41:06:00 Jeg tror alle i dag er enige om at det var riktig å beholde aksjene
41:17:00 Ingen vil selge i dag – vi eier det sammen -
43:01:00 Det er riktig å bli ett fylke nå. Problemet er fordelinga
45:09:00 Forholdet mellom KrS og Arendal har blitt berdre
46:17:00 Samarbeidsmåten er bedre – men det blir kamp når noe skal flyttes...
46:58:00 Det går på tilbudet til folket og arbeidsplasser

Men det er ikke bare på sørlandet
48:17:00 Samfunnsutvikling er viktig – samarbeid er en nødvendighet
49:09:00 Sam.Eyde bygde på et år det det tar fem år å planlegge
50:22:00 Det er en statue av Eyde og en fabrikkarbeider i Eydehavn...
51:30:00 Eydehavn var et omsorgssamfunn – jeg vokste opp der

«Lille Youngstorget»
52:27:00 Vi hadde første middelskole, første grassbane,
53:35:00 Det var et godt sted å vokse opp. Sjøl om det lukta litt ...
54:00:00 Jeg setter Sam.Eyde veldig høyt
54:53:00 Hvorfor ble du ikke Arbeiderpartimann?
55:02:00 Far døde – mor satt igjen aleine med tre gutter
56:20:00 Mor var sterkt religiøs – og prenta det inn i meg
57:05:00 Jeg kaller meg kristelig sosialdemokrat – men har holdt meg i KrF
57:32:00 Er KrF på Sørlandet egentlig to partier ?
58:20:00 Der er mange arbeidsfolk og der er mange næringsfolk
59:10:00 Partiene nærmer seg ideologisk. Det er små skiller
59:48:00 Jeg må ha basis – og så
En time
01:00:29:00 Folk nevner kristenkonservativ kremmermentalitet ?
01:45:00 Du peker på noen tendenser – men ikke bare kremmervirksomhet
02:05:00 Ideologi betyr mer og mer. Noen vil ha det friere – andre vil holde igjen
03:39:00 Endringer siste 30 år?

På grunn av media er vi blitt likere. Men vi tenker fortsatt forskjellig
05:35:00 Jeg håper Skandinavia vil samarbeide nærmnere
07:27:00 Jeg lærte demokratibygging i Sørfjell Idrettslag
09:42:00 Hvis Norge skal bli sterknt, må landsdelene være sterke.
11:30:00 Historisk: Seilskutetida preger ennå tankene. Vi er Europavendt

Litt om krigsminner fra Eydehavn til slutt
01:14:18:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
18. mar. 2018, 03:02
Comments