Om prosjektet

Dette er muntlig historie - "oral history".  Det er  kildemateriale som supplerer  andre skriftlige eller fotografiske  kilder til Kristiansands, Agders og Norges historie i den samme perioden. 

Professor Olav Wicken  ledet våren og høsten 2017 et dokumentasjonsprosjekt for å sikre muntlig kildemateriale om nyere lokalhistorie i Kristiansand. Et hovuedfokus i prosjektet vr være prosessene rundt fusjonen av energiverkene på Sørlandet og deretter salget av aksjer i Agder Energi AS til Statskraft. Det var en av de største eiertransaksjoner som til da hadde funnet sted i Norge. En viktig forutsetning for mange av beslutningstagerne var etableringen av Sørlandets Kompetansefond, Energiverkstiftelsen Cultiva og et skolebruksfond i Kristiansand kommune. Disse stiftelsene/fondene har nå virket i mer enn femten år  

Intervjuserie

En rekke aktører deltok i disse prosessene. Tiden går fort, og noen aktører har allerede gått bort. Dette prosjektet har i første omgang som mål å sikre historien som den enkelte aktør har å fortelle. Dokumentasjonsprosjektet består av en serie dybdeintervjuer med personer som på ulike måter deltok i prosessene og/eller debatten rundt dem. I denne omgang har det ikke blitt gjennomført forskning på materialet - poenget har vært å sikre den muntlige historien for framtidige forskere og alminnelig samfunnsdebatt. Intervjuene gjøres nå tilgjengelige i dokumentert form for allmenheten gjennom avlevering til Statsarkivet i Agder og  gjennom publisering på nett. 

Dokumentasjonsprosjektet er finansiert av Cultiva.


Gjennomføringen:
Olav Wicken er historiker og har sitt daglige virke ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved Universitetet i Oslo. Han har samarbeidet med  Bjørn Enes og  Memoar - norsk organisasjon for munnleg historie  

Planen var å gjennomføre ca. 30 intervjuer i konsentrerte arbeidsøkter, i løpet av 2017. Formålet med intervjuserien var å sikre den enkelte informantens/primærkildens muntlige versjon av Kristiansands og Agders nyere lokale historie med hovedvekt på perioden 1990 til i dag. Minner, refleksjoner, synspunkter – dengang og i dag – og fakta slik den enkelte husker dem og gjenforteller dem er viktig dokumentasjon - både på historien, og på fortellingen om historien slik den artet seg i 2017. 

36 personer har blitt invitert til intervju. 29 av disse er intervjuet. Intervjuene er tatt opp på video, og opptakene er dokumentert med en tidskodet logg og et kort tekstsammendrag. 5 har ikke vært villige til å la seg intervjue. De har blitt invitert til å gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor, eventuelt å kommentere vår skriftlige gjenfortelling av deres muntlige begrunnelse. En av disse har bedt om at vi heller ikke refererer den muntlige begrunnelsen, noe vi har etterkommet. De to siste er ikke intervjuet av praktiske grunner

Informantene har ikke blitt bedt om å gjøre store forberedelser i form av å finne fram nøyaktige fakta, datoer etc som er tilgjengelige i andre kilder (protokoller, møtereferater, regnskap osv). Det har ikke kommet inn originaldokumenter, bilder elelr liknende som ikke vil kunne finnes i andre arkiver, men en god del dokumentkopier og avisutklipp. Kopier av disse vil bli avlevert sammen med prosjektets leveranse. 

Opphavsrett og samtykke:

Hver forteller har signert en erklæring der hun/han samtykker i at opptak blir gjort, at det blir dokumentert som beskrevet over, at det blir avlevert til offentlig arkiv, at det blir publisert på internett med et passord som bare fortelleren har tilgang til - og at passordet til sist blir tatt bort med deres samtykke. Opptaket er deretter å behandle som en fri ytring som den enkelte fortelleren selv er opphavspersonen til. Undersider (1): Tråden i historia
Comments