Kommuneledelsen‎ > ‎

Frank Jarle Berg

lagt inn 23. nov. 2017, 04:04 av Bjørn Enes   [ oppdatert 16. mar. 2018, 11:07 ]

Frank Jarle Berg var rådgiver for Aust Agder Kraftselskap i 1998, da eierkonflikten der ble «parkert» gjennom å etablere datterselskapet AustAgder Energi AS, og fusjonere dette med Arendals Kommunale Kraftselskap. I 1999 ble han engasjert som rådgiver for Kristiansand Kommune i arbeidet med å utvikle en strategi for Kristiansand Energiverk. Det opdraget var fullført med fusjonsavtalen og danninga av Agder Energi i juni 2000. I August samme år ble han engasjert på ny, først som rådgiver for Kristiansand Kommune som ville selge seg ned i AE. Utover høsten ble oppdraget utvidet til arbeid for alle kommunene som ville selge andeler. Han hadde en sentral rolle i forhandlingene med Lyse og senere med Statkraft. Etter at salgsavtalen var gjort, arbeidet han for eierkommunenes arbeidsutvalg for å få i stand en omforent avtale som sikret at flertallet av aksjene ble værende hos Agder-kommunene. Dette oppdraget var fullført ved juletider i 2001. Fjerde oppdrag var forhandlingene mellom Agder Energi, Statkraft, Konkurransetilsynet og Regjeringa om betingelser for å få transaksjonen godkjent. Siste oppdrag var for Agder Energi i 2006, da han bisto under avviklingen av selskapets televirksomheter og oppryddingen etter det han kaller «skandalen i 2006».

I dette intervjuet forteller han hvordan han nærmest ble kasta inn i energisektoren da han kom tilbake etter noen år som konsulent hos Arthur Andersen i USA i 1990. Olje- og energidepartementet ville omorganisere Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) i tråd med det som skulle bli prinsippene i den nye energiloven som var vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft. Slik ble han med på å utvikle den nye selskapsformen Statsforetak og etableringen av Statskraft og Statnett.

Mot slutten av 1990-tallet arbeidet han for Bærum Kommune, som valgte å selge ut alle virksomhetsområdene i Asker og Bærum Energi. Kommunen var svært fornøyd med resultatet, og det var tips derfra som førte til at han ble invitert til Kristiansand. Deres bestilling var i første omgang en lignende prosess som den Bærum hadde hatt.

Intervjuet inneholder en lang serie fortellinger som både belyser innhold og form i de fire fasene av hovedprosessen (Fusjonen, aksjesalget, samordningen av kommunenes eierinteresser og godkjenningen hos Konkurransetilsynet) – og i en ekstra runde under oppryddingen etter det han kaller den første ledelsens skakkkjøring av Agder Energi.

Han argumenterer sterkt mot en rekke påstander som har versert i ettertid: Prosessene foregikk ikke i «lukka rom» - de var tvert om forbilledlige når det gjaldt informasjon og involvering. Det ble ikke skapt urealistiske forventninger om framtidig inntektsutvikling, det ble bare brukt empiriske tall. Han minner om at de som var mot salg i 2000, satset på et en ledelse som var i ferd med å kjøre selskapet i grøfta, og at verdiene i Agder Energi først og fremst er skapt etter direktørskiftet i 2006. Han sier også at forskere som har beskyldt ham for å ha ført kommunene bak lyset, aldri har snakket med ham og spurt om hans versjon.

Opptaket er gjort i Oslo, den 31. mai 2017. Intervjuere var Bjørn Enes og Olav Wicken. Det er publisert i to deler på grunn av lengden (totalt 2 timer og 52 minutt). Deler av opptaket ble forstyrra av vibrasjoner fra maskinarbeid utenfor opptakslokalet. Vi beklager dette. 


Stikkord om innholdet i intervjuet:

(I kolennene nederst, er allene til venstre er tidskoder - timar, minutt og sekund fra start. 

Blå tidskoder er klikkbare. Du kan lage egne pekere ved å erstatte timer (h), minutt (m) og sekund (s) i denne nettadressa:

https://vimeo.com/242665118#t=1h37m47s (Del 1) eller https://vimeo.com/242741763#t=24m4s

Frank Jarle Berg - Del 1


Frank Jarle Berg - Del 2DEL 1:
00:00:00 I 1990 var jeg blitt «manager» i Arthur Andersen – kom hjem fra USA
01:49:00 Første jobb for Olje og Energidept: Etablering av Statkraft og Statnett
02:57:00 Den gamle forvaltningsformen i energisektoren kunne ikke brukes lenger
03:30:00 Dette var et ganske viktig prosjekt, staten måtte gå foran med omstilling
04:18:00 Jeg begynte som revisor i Arthur Andersen i 1985 – Master i -87
04:52:00 Revisjon ble kjedelig i -88,
05:26:00 Jeg hadde tid, vist interesse for kraft
06:12:00 Monopolet sto for fall – selv i 1993 vedtok Stortinget årets kraftpris

21 øre – akkurat i dag er den 23 øre – det har ikke vært mye utvikling
07:16:00 Vi benyttet skattereglene på kraft i endel større industriselskap
08:28:00 Digresjon – utsetting av skatten ble permanent
09:09:00 Vi visste at det var ei liberaliseringsbølge i England
09:35:00 Det begynte med TBK – Televerkets bedriftstjenester
10:20:00 Tredje grunn til oppdraget: Jeg var den beste på Excel
11:04:00 August 1990 fikk jeg øynene opp for kraftsektoren. Et tiår i den bransjen

Vi deltok i alle omdanningene med unntak av NSB
12:40:00 «Bolagisering»
13:32:00 Tok det lang tid for bransjen?
13:40:00 Den dag i dag snakker vi om «den nye energiloven»
14:30:00 Loven kom pga behov for effektivisering. Del av trend internasjonalt
15:08:00 Starta med Maggie Thatcher i Storbritania
16:12:00 Det var en situasjon der alle kort ble delt ut på nytt?

Først måtte Statkraftverkene skilles fra regulatoren NVE på 80-tallet
17:36:00 Statkraft hadde en stor anleggsvirksomhet – den ble solgt ut på 90-tallet
18:25:00 Samme prosess i Vegvesenet og Televerket
18:58:00 Før 1991 hadde vi konsesjonsområder og oppdekkingsplikt
19:39:00 Den «kontrakten» med samfunnet ble sagt opp med energiloven
20:15:00 Dette var internasjonalt – f.eks Frankrike
20:39:00 Tyskland: Et selskap i hver okkupasjonssone
21:05:00 For å forstå kraftbransjen må man forstå Europa etter 2. verdenskrig
21:34:00 Når man hadde bygd landet, måtte man se på effektiviteten
22:10:00 Det er en tid for alt
22:35:00 Det var vanskelig – f.eks. å verdsette Statkraft – 32 milliarder – i dag tidobbelt
23:58:00 I 1990 hadde vi bare «langtidsgrensekost» - i realiteten subsidiering
24:40:00 Vi prisa Statkraft ut fra disse modellene – spitta i 4 tariffer

Privatmarked – Industri – Kraftkrevende industri – Treforedling
25:40:00 Langsiktige industrikontrakter var brennhet tema på 90-tallet
25:23:00 I dag forhandles det jo uten problem
27:00:00 Tre stikk: sosialøkonomenes verdsetting
27:33:00 Hver gang noe skjer, kommer sosialøkonomene med de gamle modellene

I realiteten har vi subsidiert ny kraftutbygging i alle
28:10:00 «I denne bransjen har vi blandevann» -
28:50:00 El-sertifikatsystemet er effektivt –det er samme subsidiering som alltid
30:32:00 Høgrebølge ?
30:49:00 Det starta jo med Thjatcher – men omorg av Statkraft umulig uten Ap
31:20:00 (Lang sekvens der alle tre leter etter navnet på Finn Kristensen)
33:03:00 «Frampek» om Bjarne Uglands viktige rolle i Agder
33:54:00 Finn Kristensen hadde beundringsverdig teft for hva som gikk i Stortinget
34:40:00 Han var elektriker – forklarte virkemåten på sjøkabel i Malaysia
35:45:00 Statkraft ble en ny selskapsform – statsforetak
37:08:00 Det var Ap som satt i Byrådet da Oslo Lysverker ble omdanna
37:41:00 Historia om et historisk fotografi - fra stiftinga av Statklraft
39:09:00 Arbeiderpartiet starta ikke prosessene, men var de som drev dem gjennom
40:18:00 Jeg er ikke enig i at dette foregikk i lukka rom.
40:58:00 I KrS var møtene åpne med presse tilstede.
40:38:00 Sommerset kalte Valvik sitt kontor for «The war room»
42:35:00 Stortinget bestemt kraftprisen siste gang i 1993
43:17:00 Statkraft og Oslo Lysverker gikk i spissen. Så kom de større by-verkene
44:05:00 Treghet – Helgelandskraft er fremdeles kommunalt, 27 år etterpå
44:54:00 Sørlandet: Først ble selskapene gjort selvstendige
45:24:00 Jeg begynte i Arendal i 1998. Eiersituasjonen var fastlåst
46:33:00 Det var masse bråk i KEV – Vidar Kleppe mente at alt kunne offentliggjøres
48:10:00 Det første var fusjonen AAK mellom Arendal Energi

Mye handla om opplæring
49:40:00 Mange mente jeg burde gått inn i bedehusbransjen
50:25:00 Det er mi skyld at 1/3 av kommunene kjøpte videoprosjektor
50:56:00 Eierkonflikten i AustAgder ble parkert gjennom en omorganisering
53:20:00 Ådne Mykland – Ap – drev dette gjennom – han var glad i å snakke ski
54:22:00 Parallellt hadde jeg oppdrag med Asker og Bærum EAB AS

Vi foreslo eierstrategi for EABs kraftverk, nett, telenett og fjernvarmenett
57:15:00 Vi nedsatte et strategiutvalg med verk, politikere og tillitsvalgte

Det ble en suksess.
58:20:00 Vi vuirderte utbytteutsikter mot mulig salgsverdi
59:40:00 Telenettet kunne selges lønnsomt
En time
00:10:00 Fjernvarmenettet hadde ekstra verdi pga Fornebuutbygginga
00:40:00 Bernt Stilluf Karlsen fikk salgsoppdraget – vi kvalitetssirka
02:04:00 Da var da jeg forsto at det var aktiv å kjøpe og selge disse sakene


02:30:00 Skiensfjorden kjøpte kraftverket – prisen ble som vi hadde trodd

Det vistre seg at prisen var korrekt – nettbiten ble solgt til høy pris
03:53:00 Vi fikk jobben med å selge fjernvarmebiten og kabelanlegget
05:09:00 Bokført verdi på fjernvarme var 100 mill – vi fikk bud på 170 mill
05:30:00 Forklarer enterprise value – verdijustert egenkapital
07:30:00 Plutselig gikk det opp for meg at vi snakka forbi hverandre
08:35:00 Har vært med på å knipse krone og nytt

(Lavfrekvent støy fra arbeid utenfor bygget)
08:57:00 Så kom vi til Alfa Nett i 1999 - gode bud fra Telenor og et amerikansk selskap
11:20:00 Mandagen kollapsa børsen – torsdagen ringte jeg Telenor
12:35:00 Tenk om dette hadde vært offentlig ! Det hadde ikke gått
14:35:00 August 1999: Kristiansand spurte om jeg kunne på et møte

De hadde hørt om oss fra Bærum
15:43:00 De var interessert i energiverkstrategi – de var klar over eierkonflikten
16:15:00 Rådmann Valvik hadde begynt å tenke reallokering av kapital
18:12:00 Solveig Løhaugen ble prosjektleder – hun imponerte
18:55:00 Jeg møtte først Erling, Solveig og Bjørg – vi diskuterte Asker og Bærum
19:44:00 De bestilte et slikt prosjekt – t strategiutvalg med ca 14 personer
20:40:00 Jan Pedersen – Bjarne Ugland – Tore Austrad - Harald Sødal
22:34:00 Oddvar Hodne – Gunnar Kulia – Valvik – Løhaugen – og ansatte
23:25:00 Hele høsten 1999 – strategiprosess –Bystyuret ekskursjon til Hovden
24:26:00 Ved juletider ble det klart at flertallet ville selge 1/3 av KEV
25:16:00 Høgre og administrasjonen ville selge alt – flertallet ville selge 1/3
25:54:00 Både VAE- Krokmo. Og AAE – Gjermundsen ville gjerne kjøpe
26:30:00 Vi lanserte ideen om å fusjonere alt – tida moden nå?
27:43:00 Da ville KrS eie ca 1/3 – da ville alle fløyer få det som de ville
28:20:00 Møtte krokmo, Pedersen og Gjermundsen på Quality
29:10:00 Et møte til med styrelederne rett før jul – intensjonsavtale i romjula
30:06:00 Og så gikk jo den prosessen – jeg var ikke involvert der

Nikolai Homme var involvert der
30:55:00 Mitt tips om at KrSand ville eie 1/3 slo ikke helt til
31:25:00 Arkitekten bak Kompetansefondet var etter min oppfatning Bjarne Ugland
32:32:00 Første halvår 2000 var min rolle observtør og informasjon
33:00:00 Den legendariskeKarsten Johannessenb fra Start satt i formannskapet
33:40:00 Jeg fortalte tre opplevelser med idrett og Kristiansand – slik fikk vi god kontakt
35:24:00 Bjarne Ugland hadde både bakgrunn og evne til å sette seg inn i dette
36:00:00 Han avslørte aldri hvor han sto – men han var konstruktiv

Han venta med å konkludere – lot prosessen gå
36:38:00 Han ble tilhenger av fusjon og av reallokering av kapital til kompetanse og kultur
37:19:00 Helt sikkert en tøff landingsplass for Ugland
37:47:00 Bortsett fra prosjektmøtene hos Erling var prosessen veldig åpen
38:30:00 Bredere prosess er vanskelig å tenke seg
39:00:00 Var dette politisk handlekraft?
39:38:00 For meg var det et betalt oppdrag – resultatet betydde ingenting for meg

Men de som hadde ansvaret for dette fikk til en forbilledlig prosess
41:10:00 (Viser vegarbeidet utenfor)
41:40:00 Ble det lova for store gevinster?
41:53:00 Nei – vi brukte bare empiriske tall – ingen sa noe om hvordan det ville bli
43:14:00 Verdien svinger – AE var mer verdt i 2012 enn i dag .
44:08:00 Agder Energi trengte noen år og en skandale for å finne seg sjøl
45:25:00 I dag framstår de som et veldig veldrevet selskap
46:13:00 Hvordan lager man prognoser på prisutvikling?
46:28:00 I 2000 var der et velfungerende kraftmarked. Du må se forventa prisbaner
47:55:00 Og så tar du kostnadsbildet og forventa utvikling – så du optimist eller pessimist
48:38:00 Hadde Agder Energi ikke blitt, hadde du ikke hatt den fantstiske utviklinga
49:20:00 Jeg har ingen mening om å putte penger i et kulturfond: Det er politikk
50:00:00 Man skal ikke være redd for endringer – men fundamentet må være grundig
51:20:00 SkjønnHvordan ble de skjønnsmessige vurderingene gjort?
51:30:00 Jeg tror de stemte godt – hvis man tar de gamle presentasjonene
52:15:00 Agder Energi har hatt ei strålende utviking etter skandalen

De som ikke solgte, satsa på den ledelsen som holdt på å kjøre Aei grøfta
53:13:00 De satsa på hester som ikke kunne lese
53:30:00 «Dårlige råd og skyhøye kommentarer?»
53:50:00 Hvem skrev det? Jeg har aldri blitt intervjua
54:28:00 I mitt hode er vi nå sommeren 2000 – fram til da var det mest glede

de fleste så ikke flere utspill komme fra Valvik
55:18:00 Så var det et nytt møte i august der KrSand sa at nå ville de starte salgsprosess
56:06:00 Målet var å selge før jul. Men så meldte mange kommuner seg på
01:56:48:00 SLUTT PÅ DEL 1

DEL 2
00:00:00 Salgsprosessen kunne ikke gjennomføres før jul – mange meldte seg på
01:28:00 Omlag 20 kommuner ville være med – de andre sto utenfor


02:37:00 prosessen gikk bra – men vi ble offer for et sørlandsfenomen
03:04:00 Eksempel - «Dette er ugreit» sa Ugland. Som nordlending forsto jeg ikke
04:05:00 Og så den der «kan ikke si mi liger det»
04:28:00 Vinteren 2000-2001 ville alle kommunene være med.

Første møte var i Bystyresalen i Kristiansand – allepresenterte seg sjøl
05:35:00 Rett foran meg sat Christian Sundtoft – rett bak ham satt Erling Valvik
07:09:00 Christian Sundtoft var et eventyur å bli kjent med. Veldig ærlig
08:10:00 Han og Grøvan og to-tre til brukte sommeren 2001 på omkamp

Vi var heftige motstandere – men han inviterte meg på hytta
10:48:00 Har vært i alle kommunehus i Agder – sliter med påstanden om dårlig informasjon

Det var 600 beslutningstakere
11:43:00 Det var internasjonale bydere og norske bydere

De to mest aktuelle var Statkraft og Lyse sammen med et tysk selskap
12:25:00 Tyskerne kom i privatfly – styrefomrann Mykland gikk – kunne ikke engelsk
13:04:00 Krokmo redda situasjonen – han hadde jobba internasjonalt
13:35:00 Stilluf Karlsen var rådgiver for Lyse – han var ikke en slik som gir seg
14:10:00 Honorar: Vi var et team på 5–10 eksperter, fra august 99 til desember 2002

Det var den største transaksjon i Fastlandsnorge til da
15:20:00 Samla honorarer var rundt 50 mill – det var ikke høytt
15:55:00 Avtalen med KrSand var med skussess fee -

Men da alle de andre hang seg på, sa jeg opp den avtalen

Dokumentasjon til slutt var timesats og en skjønnsmessig bil

Grøvan var ansvarlig for den siste biten – han søkte hjelp hos et firma i Oslo

Det endte med en forhandlet sluttsum
18:05:00 Krokmo: Vinteren 2000 – AE-ledelsen var mot salg
19:15:00 Krokmo kom inn og sa: Det blir ikke noe salg – AP har stemt – flertall mot

Det viste seg at VestAgder AP var mot, men de var ikke part.
21:35:00 Masse intriger og interessekonflikter – spissa seg stadig
22:06:00 På dette tidspunktet var det en landsdel i sterke brytninger

Intervjueren rekapitulerer
23:10:00 I 2001 hadde Kompetansefondet falt på plass – KrS fikk så mye goodwill
24:04:00 I april 2001 skal vi trekke konklusjoner – lander på at Lyses bud er det beste

KrSand likte ikke det – Bjarne vill ha Statkraft
25:42:00 kan ikke si æ lige det

Lyse ble invitert for å presentere seg selv
26:20:00 Da kom Christian Sundtoft og gratulerte – alle trodde at vi var Statkraft
26:50:00 Vi hadde to møter med Lyse – vi oppdaga noen "poison pills"

De ville dele opp Agder og putte tysk kapital inn

De hadde også underslått en enorm skatterisiko
28:10:00 Disse sakene ble utredet – konklusjonen kom snart – det var umulig
28:35:00 «Rogalendinger er tidlige om morraen – vi er dømt til å tape»
29:22:00 Statkraft visste at de ikke var innstilt – jeg hadde sagt at vi skulle sondere Lyse
30:00:00 Midt i mai ringte jeg igjen: Vi kan selge til dere viss dere løfter prisen
30:45:00 Slutten av juni var vi ferdige – sommerferie – etter jobb døgnet rundt i ett år
31:15:00 Så kom strafferunden – Grøvan og Sundtoft brukte sommeren på omkamp
31:40:00 Nytt møte august – analyserte – ba om møte med Grøvan – arbeidsgruppe

Jobba med noen punkter utover høsten og konkluderte salget oppunder jul
33:08:00 Da kom Victor Norman på banen – han satte foten ned

Hele 2002 gikk med til å lande dette: Statkraft måtte avbøtende tiltak
09:44:00 Det kunne påvirke prisen - der var vi tett på hele veien
34:30:00 Høsten 2001 – etter opprøret
34:57:00 Et infomøte med kjernegruppa (60 personer
36:00:00 Alf Holmelid var lett å hisse opp - «Skaff deg eit ordentlig arbneid!» sa han
38:28:00 Møtte ham igjen på i 2005 - «Jeg fulgtre rådet – men du har gått motsatt vei?»
40:55:00 Høsten 2001 var fordragelig – Grøvan var leder – pedagogiske evner

Masse møter med Statkraft og kommunene – mye symbolske endringer
42:49:00 Statkraft bytta mannskap – Jørgen Kildal - «For sliten til å skjelle dere ut»
43:37:00 Vi tok rollen med den nye arbeidsgruppa alvorlig – aksept også i KrSand
44:22:00 Tor Austad og Bjarne Ugland var også med – ei samla arbeidsgruppe
45:15:00 2002 var prega av Victor Norman og Konkurransetilsynet
45:42:00 Statkraft måtte selge Hedmark Energi
46:15:00 Slik ser jeg historien. Mitt oppdrag var ikke argumentasjon for eller mot salg
46:43:00 Jeg var fornøyd med Agder, og jeg tror Agder var fornøyd med meg
47:10:00 Jeg hadde noen flere oppdrag for Kristiansand også etter 2002
47:36:00 2006 – oppdrag Statkraft – da jobba jeg litt med salg av Televirksomheten til AE

Jeg var i kulissene da Tom Nysted ble ansatt. Derfor kjenner jeg skandalen
49:35:00 Men – oppsummert -
49:50:00 Lyse var veldig skuffa – jeg hadde to evalueringsmøter med dem etterpå
50:25:00 Forsøkte å legge død alle konspirasjonsteoriene – og snakk om lukka rom

Det er ikke mulig å kjøre en slik
51:05:00 Det var folkemøter og kommunestyrer og – veldig bredt engasjement
51:30:00 Da er det interessant at det skrivesdoktoravhandlinger uten å snakke med meg

Er dette en viktig historie ?
52:05:00 Den er stor i kraftsammenheng: Eksplosjonen i behovet for kraft etter krigen

- byenes og industriens behov førte til storslått utbygging
53:10:00 Energiloven innledet en ny fase – Agder Energi en av de største prosessene
53:40:00 Arvesølvet – historia om den møllspiste brudekjolen
54:08:00 Flertallets ønske, hva det ble – og hva det er i dag er ingen rett strek
54:40:00 Menneskene oppi dette er ganske viktig
55:13:00 SLUTT
Ċ
Bjørn Enes,
13. mar. 2018, 02:04
Ċ
Bjørn Enes,
13. mar. 2018, 02:04
Comments